Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady współpracy w ramach wynajmowania stoiska - regału w Bazarze Miejskim.

1. Definicje

 BM: Bazar Miejski, działalność prowadzona przez Tomasz Gałkowski, ul. Polnej Róży 9/21 02-798 Warszawa, wpisanym do Centralnej posiadającym numer NIP951 221 56 65 numer REGON: 360 295 657

Najemca: Osoba wynajmująca stoisko do sprzedaży swoich towarów w Sklepie BM, będąca osobą fizyczną.

Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą BM umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Stoisko: Wykupiona przestrzeń w Sklepie BM, na której Najemca wystawia swoje rzeczy do sprzedaży przez BM.

Sklep BM: Jeden ze stacjonarnych sklepów Bazar Miejski znajdujących się przy ul. Marszałkowskiej 19 oraz ul. Słowackiego 12 w Warszawie a także ul. Brodatego 11 we Wrocławiu, w których BM udostępnia Najemcy stoiska pod wynajem.

Strona Internetowa: Strona internetowa www.bazarmiejski.com, na której Najemca dokonuje rejestracji swojego konta oraz dokonuje wpłaty za wynajem stoiska.

Towar/Towary/Produkty: Są to przedmioty wystawione do sprzedaży przez Najemcę.

Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Towaru w BM.

Rejestracja: Rejestracja konta klienta BM która dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.

Rezerwacja:  Rezerwacja Stoiska w Sklepie BM dokonywana jest przez wybranie odpowiedniego Stoiska i terminu na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.

Regulamin: niniejszy regulamin BM.

Godziny pracy Sklepu BM: godziny otwarcia Sklepu BM dostępne są na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.

Cennik: Cennik BM.

2. Warunki ogólne

2.1 Bazar Miejski jest miejscem, w którym Najemcy stoiska mogą sprzedawać swoje używane przedmioty osobiste, będące ich wyłączną własnością. Przedmioty te zakupione muszą zostać minimum 6 miesięcy wcześniej. Za ułożenie, dostarczenie  i ekspozycję przedmiotów na stoisku odpowiedzialny jest wyłącznie Najemca, a Sklep BM prowadzi sprzedaż bez udziału Najemcy.

2.2 Wynajem stoiska dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.

2.3 Opłata za wynajem stoiska naliczana jest w okresach tygodniowych, a najkrótszy możliwy okres wynajmu to jeden tydzień. Długość wynajmu Najemca wybiera podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Formularza rezerwacji na Stronie Internetowej. Okres wynajmu nalicza się w ramach godzin pracy Sklepu BM, godziny otwarcia znajdują się na Stronie Internetowej BM.

2.4 Najemca dokonując rezerwacji stoiska, wybiera odpowiedni termin oraz rozmiar stoiska. Stoisko przydzielane jest automatycznie przez system, który bierze pod uwagę wszystkie wolne w wybranym terminie. Nie ma możliwości samodzielnego wybrania stoiska.

2.5  Okres najmu nalicza się zgodnie z wykupioną rezerwacją stoiska. Najemca w ramach zarezerwowanego okresu najmu ma możliwość wystawienia swoich przedmiotów.

2.6  Po zakończonym najmie Najemca ma obowiązek odebrać Towar w terminie nie dłuższym niż 48 godziny z siedziby sklepu BM, na własny koszt. W przypadku nie odebrania Towaru  po upłynięciu w/w termin, zostanie on zdjęty ze stoiska i magazynowany przez pracowników BM za dodatkową opłatą. Naliczana opłata będzie wynosiła 10 złotych za każdy dzień opóźnienia po w.w. 48 godzinach od zakończenia najmu.

2.7  Przedmioty nieodebrane przez miesiąc po zakończeniu okresu wynajmu stoiska przechodzą na własność BM.

2.8 Nie zezwala się, aby Najemca sprzedawał w szczególności następujące przedmioty na wynajętym stanowisku:

- Artykuły spożywcze
- Alkohol i narkotyki
- Tytoń
- Broń
- Noże

- Nielegalne kopie

- Materiały pornograficzne
- Materiały niebezpieczne, na przykład butle gazowe i inne materiały łatwopalne.

 

BM zastrzega sobie prawo do usuwania ze stoiska i magazynowania w okresie najmu Towarów, które mieszczą się w powyższych grupach lub które mogą zostać uznane przez BM za niestosowne lub niezgodne z obrotem prawnym.

 

2.9 Głównym celem BM jest sprzedaż Towarów używanych od osób prywatnych. Najemca  zobowiązuje się wyłącznie do sprzedaży rzeczy, stanowiących ich wyłączną własność. Nie ma możliwości sprzedaży poprzez BM towarów będących własnością firmy lub będących w inny sposób objęte podatkiem VAT.

 

2.10 Obowiązkiem BM jest stale utrzymywać porządek w obrębie Sklepu BM.

 

2.11 Produkty przeznaczone do sprzedaży mogą być umieszczane tylko na wyznaczonym przez pracownika BM stoisku, zgodnie z wykupioną rezerwacją przez Najemcę.

 


3. Najem stoiska

3.1 Aby wynająć Stoisko w Sklepie BM, należy najpierw dokonać Rejestracji, a następnie Rezerwacji na stronie internetowej www.bazarmiejski.com.

3.2 Okres najmu stoiska naliczany będzie w godzinach i rozpoczyna się  od godziny otwarcia Sklepu BM w pierwszym dniu wykupionego okresu najmu.

 

3.3 Opłata za stanowisko zawsze pobierana jest z góry poprzez dokonanie rezerwacji na Stronie Internetowej. W przypadku rozpoczęcia okresu najmu, opłata nie może być zwrócona.

 

3.4 Najemca dokonując rezerwacji i opłaty na Stronie Internetowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

3.5 Obowiązkiem Najemcy jest uzupełnienie listy towarów, które zamierza sprzedać na wynajętym stoisku w Sklepie BM, tak aby pracownik BM mógł przygotować metki cenowe.

3.6 Niektóre z towarów wystawianych przez klientów mogą zostać wystawione w sprzedaży internetowej na stronie sklepu BM. Selekcji towarów do sklepu online dokonuje BM. 

 

3.7 Za ometkowanie i zabezpieczenie sprzedawanego towaru odpowiada Najemca. Najemca może używać jedynie metek cenowych dostarczonych przez pracownika Sklepu BM, ponieważ służą one poprawnej identyfikacji sprzedającego i rozliczenia z Najemcą.

 

3.8 Wynajmujący zobowiązani są opróżnić wynajmowany Regał w dniu zakończenia najmu.

 

3.9 Przenoszenie stoiska na inne miejsce (w przypadku przedłużenia najmu) lub opróżnianie stoiska musi się odbyć najpóźniej dwie godziny przed zamknięciem Sklepu BM w ostatnim dniu najmu. Za te czynności odpowiedzialny jest Najemca. W przypadku nie dopełnienia w/w czynności, BM zastrzega sobie prawo do spakowania Towarów ze stanowiska i przechowywania ich za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem BM.

3.10 W trakcie najmu możliwe jest donoszenie lub zabieranie towarów. Musi ono odbywać się w asyście pracownika BM.

3.11 W tym samym czasie na regale może wisieć na wieszakach:

-dla regału rozmiar S. do 30 sztuk odzieży
-dla regału rozmiar M. do 50 sztuk odzieży
-dla regału rozmiar L. do 80 sztuk odzieży

(Bazar zastrzega sobie możliwość zmiejszenia limitu wieszaków w sytuacji gdy łączna waga ubrań może powodować uszkodzenie konstrukcji regału. W przypadku przekroczenia ilości ubrań na regale Bazar zastrzega sobie możliwość spakowania nadmiaru towarów i magazynowania ich wg cennika BM.)

3.12  Półki regału mogą służyć do ekspozycji książek, płyt cd, butów i akcesoriów. Z wyjątkiem płyt cd  i książek zabrania się układania rzeczy na sobie. Żadna z rzeczy nie może wykraczać poza powierzchnię półki.

3.13 Zabrania się umieszczania rzeczy poza regałem. Za wybór towarów esponowanych na ścianach i parapetach odpowiedzialni są pracownicy Bazaru.

4. Zabezpieczenia Towaru

  

4.1 BM zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zabezpieczenia Towaru wystawionego przez Najemcę, poprzez zastosowanie systemu monitoringu kamer, systemu alarmowego oraz etykiet antykradzieżowych w stosunku do wybranego Towaru. BM nie ponosi jednak odpowiedzialności za towar uszkodzony oraz skradziony w okresie  najmu.

4.2 W ramach dostępności miejsca, drobne Towary o wartości powyżej 100 zł, mogą także zostać zamknięte w szklanych gablotach udostępnionych przez Sklep BM.

 

 

5. Prowizja i rozliczenie z Najemcą

 

5.1 Od towarów sprzedanych w okresie najmu, BM pobiera prowizję w wysokości 20% brutto (zawiera VAT). Kwota prowizji zostanie pobrana z kwoty pozostającej do wypłaty za sprzedany towar Najemcy.

 

5.2 Wypłata środków za sprzedany towar (po odliczeniu należnej BM prowizji ) jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe Najemcy wskazane w Formularzu rezerwacji w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu okresu najmu.

 

5.3 Nie ma możliwości rozliczenia sprzedaży i prowizji gotówką.

6. Zasady zakupu online

6.1 Bazar Miejski jest platformą umożliwiającą użytkownikom sprzedaż i zakup używanych towarów po cenach ustalanych przez użytkowników, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Bazar Miejski nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy użytkownikami, w związku z czym z powyższego tytułu użytkownikom nie przysługują żadnego rodzaju roszczenia wobec Bazaru miejskiego.

6.2 Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

6.3 Ceny podawane w sklepie internetowym Bazar Miejski są cenami brutto, określonymi w złotych polskich. Zawarty w nich podatek VAT jest liczony jedynie od marży pobieranej przez sklep Bazar Miejski.

6.4 Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

6.5 Kupujący może podczas dokonywania zakupu wybrać sposób doręczenia Produktu. Koszty przesyłki są ustalane przez sklep Bazar Miejski.

6.6 Towary oferowane w sklepie Bazar Miejski są towarami wprowadzanymi we wtórny obieg przez ich dotychczasowych właścicieli. Co za tym idzie są one w przeważającej mierze towarami używanymi, noszącymi różne oznaki czasu i użytkowania. Sprzedawcy zobowiązanie są zamieścić rzetelny opis towarów oraz ich stanu.

6.7 Zdjęcia towarów powinny odzwierciedlać ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, mogą nieznacznie się różnić od rzeczywistych zależnie od  ekranu na którym są wyświetlane.  

6.8 Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani drogą telefoniczną.

6.9 Aby dokonać zakupu za pomocą strony internetowej należy odszukać upragniony przedmiot spośród dostępnych w zakładce „KUP” a następnie dodać go do koszyka. Po zakończeniu wybierania towarów należy przejść do koszyka i wybrać sposób dostawy. Na tym etapie zostanie wskazana łączna cena zamówienia. Następnie należy zaakceptować regulamin strony Bazar Miejski, uprzednio zapoznając się z nim. Po zaakceptowaniu regulaminu należy wybrać dostępną metodę płatności.

6.10 Wybranie metody płatności poprzez kliknięcie w jedną z dostępnych ikon jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

6.11 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez sklep Bazar Miejski zaksięgowania zapłaty. Kupujący zostanie o tym poinformowany stosownym mailem, wysłanym niezwłocznie po dokonanie opłaty.

6.12 Jedyną formą płatności za zakupione Produkty jest przedpłata.

6.13 Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu DotPay lub Paynow. Obowiązujący w tych serwisach regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych (DotPay: https://www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy/ ; Paynow: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/inne/regulamin-uslugi-integratora-platnosci-paynow-dla-firm.pdf ).

6.14 Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni. Czas realizacji zamówień produktów o nietypowych, dużych gabarytach jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym sklepu Bazar Miejski.

 


7. Zwroty i reklamacje

7.1 Umową sprzedaży objęte są Towary używane. Każdy z Towarów zawiera szczegółowy opis potwierdzający jego stan. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie BM są własnością Najemców zatem będą sprzedawane pomiędzy Najemcą a Kupującym na zasadzie sprzedaży komisowej. Nie obowiązują tutaj przepisy dotyczące zwrotu towarów ani gwarancji na zakupiony towar.

7.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7.3 Wszelkie spory pomiędzy Najemcą a BM będą mają być rozstrzygane zgodnie z prawem cywilnym przez sąd zgodny z siedzibą BM.

8. Polityka prywatności i przechowywanie danych osobowych

 

8.1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Tomasz Gałkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej Róży 9/21 02-798, właściciel sklepu i serwisu internetowego pod nazwą BAZAR MIEJSKI.

 

8.2 Jak uzyskaliśmy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy gdy założyłeś-aś swoje konto w serwisie internetowym BAZAR MIEJSKI, a także później podczas dalszego wypełniania profilu użytkownika na stronie internetowej.

 

8.3 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis BM?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- zakładania i zarządzania Twoim kontem,
- obsługi zamówień, które do nas kierujesz,
- wypłacania na Twoje konto należności,
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych i reklamowych,

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Ponieważ przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do realizowania zawartej
umowy, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z usunięciem konta w serwisie.

 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:

-imię i nazwisko,

- adres email,

- adres zamieszkania,

- numer konta bankowego,

- hasło.


Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz podać tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci usług serwisu BAZAR MIEJSKI. Poza wymienionymi wyżej przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

8.4 BAZAR MIEJSKI nie udostępnia żadnych danych osobowych swoich użytkowników stronom trzecim.

 

 

8.5 Jakie masz uprawnienia wobec Bazar Miejskiego w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8.6 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 

8.7 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych, rozliczeniowych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

Polityka cookies

Dla wygody użytkowników serwis BAZAR MIEJSKI używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI.

Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

- adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

- informacje o przeglądarce użytkownika.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem BAZAR MIEJSKI. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną internetową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

 

   9. Procedura reklamacji

9.1 Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres mailowy kontakt@bazarmiejski.com, lub na adres firmy:

Tomasz Gałkowski,

Polnej Róży 9/21

02-798 Warszawa

9.2 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

 

    10. Kontakt ze Sklepem BM

1. Adres ul. Marszałkowska 19, 00-628 Warszawa

2. Ares e-mail: kontakt@bazarmiejski.coml

3. Numer telefonu: 884 697 282